Von Trafalga

Joachim Krieg

Voigtsdorfer Weg 57
19370 Parchim
Germany

fon/fax: +49 3871 251402
mobil:+49 174 9401902
e-mail: Joachim Krieg


Aac von Trafalga

Photo: Aac von Trafalga

im Februar 2012

Vom Haus Trafalga

Mandy Krieg

Mühlenstrasse 36
19370 Parchim
Germany